Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SKODA POLMOZBYT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. i,
w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
lokal przedsiębiorstwa:
miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;
trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
klient – konsument lub przedsiębiorca zawierający ze Skoda Polmozbyt s.c. umowę kupna.
konsument – osoba fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – z zastrzeżeniem zapisów pkt I ust. 5 niniejszego Regulaminu.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca zakupu Produktów – o których mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu.

Niniejszy regulamin ustala zasady obsługi zamówień i zakupów części zamiennych do samochodów Skoda za pośrednictwem portalu internetowego „skodaczesci.pl” , tj. umów zawieranych na odległość i został uchwalony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach Konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla wszystkich Klientów, dokonujących zakupów od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie – stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wobec takiego Przedsiębiorcy – nie stosuje się również przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego oraz art. 563 i art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

Właścicielem Internetowego Sklepu skodaczesci.pl (zwanego dalej Sklepem), prowadzonego pod adresem http://www.skodaczesci.pl jest firma SKODA POLMOZBYT S.C., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 199/205, NIP: 7282638489, REGON: 100284738 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG

Sklep Internetowy skodaczesci.pl prowadzi sprzedaż produktów między innymi za pośrednictwem sieci Internet.

Wszyscy Klienci kupujący w Sklepie zawierają umowę sprzedaży z firmą SKODA POLMOZBYT S.C.

Prezentowane w sklepie lub za pośrednictwem strony internetowej towary, ceny, warunki i terminy dostaw obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamówienia Klientów zagranicznych mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku odrębnego porozumienia odnośnie cen i warunków dostawy.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.skodaczesci.pl W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest do Klienta na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

Obowiązki SKODA POLMOZBYT S.C. w umowach na odległość

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 12 c);
łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
sposobie i terminie zapłaty;
sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim – SKODA POLMOZBYT S.C. oświadcza iż nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Informacje, o których mowa w pkt. 12 lit. i), j), k), będą udzielane przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

W przypadku umów zawieranych na odległość SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w pkt. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem.

Składanie zamówień

W związku z zawieraniem umowy na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, SKODA POLMOZBYT s.c. dostarcza konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia następujących informacji:
o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem
łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,

SKODA POLMOZBYT s.c. zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty – potwierdzenie odbywa się poprzez użycie przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.

Na stronie internetowej www.skodaczesci.pl służącej do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Kupującego. Potwierdzenie takie odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak Konsument potwierdzi złożone zamówienie – w formie e-mailowej lub telefonicznie.

Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

Klientem sklepu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

Przekazane przez Klienta – podczas składania zamówienia – dane osobowe wykorzystywane są przez firmę SKODA POLMOZBYT S.C. wyłącznie celach realizacji umowy i ewidencji sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu w formie papierowej lub elektronicznej materiałów reklamowych oraz informacji o nowościach i promocjach. W tym celu Klient może dodać swój adres e-mail do bazy danych newslettera Sklepu. Dodanie adresu e-mail do bazy danych newslettera Sklepu jest w pełni dobrowolne, a wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego

Jeżeli kupującym jest konsument, SKODA POLMOZBYT s.c. jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

Jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o których mowa powyżej powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.

SKODA POLMOZBYT S.C. wyda kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną wszystkie elementy jej wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. SKODA POLMOZBYT S.C. obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

II. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Domyślny czas realizacji zamówienia to 1-2 dni robocze. W wyjątkowych przypadkach, czas realizacji może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych – o czym konsument będzie niezwłocznie poinformowany. W przypadku braku towarów w magazynie termin realizacji będzie uzgadniany z Klientem indywidualnie, lub też Klient będzie mógł odstąpić od umowy.

Pomimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy skodaczesci.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym handlowcem dostępnym pod adresem e-mail: skoda@skodaczesci.pl przed podjęciem decyzji o zakupie. Każdorazowo, w razie wątpliwości, możliwy jest kontakt telefoniczny z kompetentnym pracownikiem firmy.

KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I KOSZTY DOSTAWY

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT bądź paragon fiskalny.

Wskazany powyżej dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień z punktu II ust. 2.

Faktura VAT zostaje wystawiona na dane Klienta przesłane do Sklepu w formularzu zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz warunków sprzedaży i dostawy, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany są skuteczne z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.skodaczesci.pl, z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 6 poniżej.

Zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, o których mowa powyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Koszt dostawy zostanie uwzględniony podczas finalizacji składania zamówienia i jest on zależny od ilości, wartości, wagi i gabarytów zamówionych produktów. O koszcie dostawy Klient jest każdorazowo informowany przed złożeniem zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

W celu uzyskania precyzyjnych informacji o kosztach dostawy wystarczy umieścić wybrane towary w koszyku. Koszty zostają wyświetlone przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia.

Koszty, o których mowa powyżej są obliczane dla przesyłek krajowych – realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy przesyłkach zagranicznych koszty należy bezwzględnie ustalać indywidualnie z Działem Wysyłek.

SPRAWDZANIE PRZESYŁEK

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez SKODA POLMOZBYT s.c. kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez SKODA POLMOZBYT s.c. przewoźnikowi, jeżeli SKODA POLMOZBYT s.c. nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi jednak znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, Klient ma również prawo do żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera przed podpisaniem jej odbioru, co wynika z art. 74 ust. 1 ustawy prawo przewozowe. W takim przypadku należy również w obecności kuriera niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą – pod numerem telefonu – 42 2507755, w celu wyjaśnienia sprawy i uzyskania pomocy w ewentualnym rozwiązaniu problemu z kurierem.

Jeśli opakowanie nie nosi znamion uszkodzenia sprawdzenie zawartości samej przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia.

Protokół szkody powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta.

Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez Sklep towar jest fabrycznie nowy. Z tego względu brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze, może znacznie utrudnić rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
Sprzedawca niniejszym informuje, iż nie jest możliwym odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach, o których mowa w art. 38 wskazanej powyżej ustawy o prawach konsumenta – a więc między innymi w przypadku w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

SKODA POLMOZBYT s.c. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

SKODA POLMOZBYT s.c. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli SKODA POLMOZBYT s.c. nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKODA POLMOZBYT s.c., SKODA POLMOZBYT s.c. nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SKODA POLMOZBYT s.c. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SKODA POLMOZBYT s.c. zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Niniejszym konsument zostaje poinformowany, iż ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że SKODA POLMOZBYT s.c. zgodził się je ponieść.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że SKODA POLMOZBYT s.c. nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez SKODA POLMOZBYT s.c. lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta

Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, SKODA POLMOZBYT s.c. informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

Zwracany w trybie – o którym mowa powyżej – towar winien być w pełni kompletny, nieuszkodzony, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży np. kartą gwarancyjną (oraz w miarę możliwości paragonem lub fakturą Vat – bądź innym dokumentem potwierdzającym fakt dokonania zakupu w Sklepie) na adres SKODA POLMOZBYT S.C., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 199/205.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie zostało ono złożone wcześniej) oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić należność. Sklep nie przyjmuje towarów odsyłanych „za pobraniem”.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

Jeżeli towar spełniać będzie wymienione w ustępie 3 wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto bankowe – w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Wszelkie przesyłki i listy wysyłane do SKODA POLMOZBYT muszą być dodatkowo adresowane do „Działu Sprzedaży Internetowej”.

REKLAMACJE

Każdy oferowany przez SKODA POLMOZBYT S.C. produkt jest fabrycznie nowy.

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady, Klient może skorzystać z prawa złożenia reklamacji (na podstawie gwarancji – o ile taka została udzielona, lub rękojmi).

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Warunki gwarancji określa Gwarant.

Warunki rękojmi są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. – art. 556 – 576 ustawy kodeks cywilny.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).

Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie ustawy kodeks cywilny, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W stosunku do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie stosuje się regulacji, o których mowa w art. 563 oraz art. 567 § 2 ustawy kodeks cywilny, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 ustawy kodeks cywilny, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 ustawy kodeks cywilny koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.

W terminach określonych powyżej kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Sprzedawca preferuje zgłoszenia reklamacyjne w formie pisemnej- pocztą elektroniczną na adres skoda@skodaczesci.pl, lub listem poleconym na adres SKODA POLMOZBYT S.C. ul. Przybyszewskiego 199/205 z dopiskiem do „Działu Sprzedaży Internetowej”.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest postępowanie mające na celu rozwiązywanie sporu konsumenckiego, prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r., poz. 1823) i polegające na:
Umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
Przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.
Spór konsumencki jest to spór między konsumentem a przedsiębiorcą wynikający z zawartej z konsumentem umowy.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a SKODA POLMOZBYT S.C., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.
W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Klient będący Konsumentem w celu pozasądowego rozwiązania sporu powstałego między nim a SKODA POLMOZBYT S.C. może:
zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
zwrócić się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Adres strony Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego w Łodzi to: http://www.wiih.lodz.pl
Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr
Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. SKODA POLMOZBYT S.C. wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia. Każdorazowe dokonanie zamówienia oznacza akceptację brzmienia regulaminu o treści z dnia dokonania zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem (konsumentem) a firmą SKODA POLMOZBYT S.C.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT bądź paragonu fiskalnego.

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą:
właściwe polskie sądy powszechne – w przypadku Konsumentów;
sądy właściwe ze względu na siedzibę Sklepu – w przypadku Klientów nie będących Konsumentami

Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek względem w świetle przepisów prawa nie ma żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych jego postanowień.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

 

Zał nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres:

SKODA POLMOZBYT S.C. Dział Sprzedaży Internetowej ul. Przybyszewskiego 199/205, 93-120 Łódź, lub e-mail: skoda@skodaczesci.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zał. nr 2 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.skodaczesci.pl , lub skoda@skodaczesci.pl .

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę przesłać nam rzecz na adres: SKODA POLMOZBYT S.C. , Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Przybyszewskiego 199/205, 93-120 Łódź z dopiskiem Dział Sprzedaży Internetowej , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości określonej przez firmy zajmujące się dostarczaniem przesyłek – a uwzględniające wagę i wymiary danej przesyłki. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 100 zł

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SKODA POLMOZBYT S.C.
ul. Przybyszewskiego 199/205
93-120 Łódź
Dział Sprzedaży Internetowej

Ja/My(*)……………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………..

Data ………………………………………………….

* – niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

X